آیا همه فرزندان را باید یکسان دوست داشت ؟

فرق گذاشتن بین فرزندان

این سوال، بسیاری از والدین با وجدان را نگران میکند. آنها از اینکه علاقه و احساسشان نسبت به فرزندان فرق میکند خودشان را سرزنش میکنند.

به نظر میرسد که توقع آنها از خودشان بسیار است. البته که پدر و مادر خوب فرزندان خود را به یک اندازه دوست دارند منظور اینکه هیچ کوشش و فداکاری را در موردشان دریغ نمیکنند.

اما از آنجا که هر انسانی با انسان دیگر متفاوت خلق شده این یک امر طبیعی و غیرقابل اجتناب است که والدین احساساتشان به آنها یکسان نباشد.

اینکه از بعضی خصوصیات اخلاقی یکی از فرزندان خوشمان نیاید و اخلاق دیگر فرزند باعث شور و شوق و احساس غرور در ما شود امری کاملا طبیعی است.

اگر شما اولیای گرامی این مسئله و احساسات مختلف را درک و بپذیرید قطعا باعث رفتار محبت آمیز شما به آن ها و توجه بیشتر به نیازمندی های فرزندانتان خواهد شد.