زمان اختصاصی برای کودک خود در نظر بگیرید

زمان اختصاصی برای کودک

زمانی که باید برای هر فرزند خود به صورت انفرادی اختصاص دهید پنج الی پانزده دقیقه هست، در این مدت نوع کاری را که با هم انجام میدهید در حقیقت مهم نیست مانند رفتن به پارک و بازی و یا صحبت در مورد مسئله ای که برای کودک مهم است.

آنچه که مهم است باید در این مدت کوتاه تمام فکر و توجه شما به طور کامل مختص به کودک باشد، به این معنی است که شما نسبت به کودک توجه خاص دارید و او این مسئله را متوجه میشود.

به خاطر داشته باشید که زمان اختصاصی حق هر کدام از فرزندان است و نباید به عنوان تنبیه از او گرفته شود.

شما میتوانید مقاله فرق گذاشتن بین فرزندان را از اینجا مطالعه بفرمایید.